23 กันยายน 2023

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

ออมสิน บูรณาการภารกิจเพื่อสังคม ผุด Green IT

นางสาวสุขดี จรีรัตนชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะ ร่วมส่งมอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอที ภายใต้โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อสังคม ซึ่งเป็นการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไอทีต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ในธุรกิจธนาคารแล้ว แต่ยังมีสภาพดีสามารถนำไปใช้งานต่อได้ จำนวน 9,000 เครื่อง ไปส่งมอบให้กับผู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้แทนการขายทอดตลาด โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนบูรณาการภารกิจเพื่อสังคม เข้าในกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของธนาคาร (Social Mission Integration) ตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม และบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green IT ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ สถานศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลที่ขาดแคลน เพื่อให้เด็กนักเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียม โดยได้เริ่มจัดสรรพร้อมส่งมอบให้กับโรงเรียนทางภาคเหนือเป็นพื้นที่แรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ “ออมสินฮ่วมใจ๋ฮักขุนน่าน” ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จำนวนโรงเรียนละ 10 เครื่อง และมอบให้กับโรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภาแม่จัน และโรงเรียนธารทิพย์ จังหวัดเชียงราย รวมอีก 25 เครื่อง เมื่อเร็วๆนี้

Skip to content