14 เมษายน 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

PRAPAT คว้าใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “Net Zero Emission Company” สร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 

PRAPAT ได้รับใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2567 จาก TGO พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Net Zero Emission Company” ร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม-สิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ Cleaning Hygiene Solutions ครบวงจร 

นางสาวรุ่งทิพย์ มีแม่นวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT เปิดเผยถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ว่า บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในฐานะองค์กรที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่ได้มีการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่นำไปสู่การจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป อันเป็นการตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญของบริษัทในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่านมา บริษัทได้มุ่งมั่นดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ สร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้บริการคำปรึกษาและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย MBR สำหรับใช้บำบัดน้ำเสียชุมชนและน้ำเสียในอุตสาหกรรม, การจำหน่ายเครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน (Heat Pump) ประสิทธิภาพสูง, การนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ InnuScience ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเทคโนโลยีชีวภาพคุณภาพมาตรฐานระดับโลกจากประเทศแคนาดา, การติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือ Solar Rooftop ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงงานและอาคารสำนักงาน รวมถึงลดปริมาณกระดาษ พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ พร้อมการนำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ และการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรภายในองค์กร เป็นต้น

“การได้รับมอบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรครั้งนี้ ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยปี 2567 บริษัทยังคงขับเคลื่อนนโยบายการเติบโตของธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต การให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การรักษ์โลก ให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เข้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065 เพื่อสร้างการเติบโตและขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Net Zero Emission Company” ในอนาคต ตอกย้ำความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด CLEANING  HYGIENE  SOLUTIONS  ในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการและอาหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” นางสาวรุ่งทิพย์ กล่าว

Skip to content