14 เมษายน 2024

THE MASTER

ย่อโลกข่าวไว้ในมือคุณ

“รมว.พิพัฒน์” ย้ำ ขับเคลื่อน สปส. มุ่งสู่ องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคม ที่ทันสมัย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จำนวน 242 คน และตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 คน ให้การต้อนรับ ณ โรงแรม เซ็นทารา อุดร จังหวัดอุดรธานี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ครั้งที่ 1/2567 ในวันนี้ ลำดับแรกต้องขอชื่นชมที่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างทุ่มเทและเสียสละ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคม ถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน อย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป้าหมาย ในการเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจที่สำคัญ ที่มีหน้าที่ในการดูแลกำลังแรงงานให้มีความปลอดภัย และมีสวัสดิการที่มั่นคงในการดำรงชีวิต ซึ่งนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ในโอกาสนี้ผมขอมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานประกันสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องเร่งรัด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ภายใต้นโยบาย “มุ่งเน้นการบริการที่ได้มาตรฐาน วินิจฉัยโรคที่แม่นยำ รวดเร็ว สะดวกสบาย และ มีการติดตามผล พร้อม คุ้มครอง ดูแล และสร้างสวัสดิการที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน” โดยมีรายละเอียดแนวทาง 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

ข้อที่ 1 นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ประกันตน

– สร้างรากฐานเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการคุ้มครองแรงงาน พัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมยกระดับสิทธิการรักษา รวมถึงสวัสดิการของงานด้านประกันสังคม ที่มีความทันสมัย และตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน

– MICRO FINANCE : ลดหนี้ เติมทุน สร้างสุขแรงงาน

ข้อที่ 2 นโยบายเชิงรุกเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับผู้ประกันตน

-นโยบายการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับผู้ประกันตน ทั้งนี้ จะมีการ Kick Off ตรวจสุขภาพเชิงรุก ณ บริษัท ดูโฮม จำกัด จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 1 เมษายน 2567

– ศึกษาในการนำนวัตกรรมด้านการคัดกรองโรค ที่ทันสมัย และ เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ มาใช้เพื่อการคัดกรองโรคอันตราย อาทิ โรคมะเร็งปากมดลูก ที่สามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อที่ 3 นโยบายด้านการยกระดับงานด้านการบริการ

– จากนโยบายสำนักงานประกันสังคม ที่มุ่งเน้น “รวดเร็ว สะดวกสบาย และ มีการติดตามผล” นำมาสู่การพัฒนาการให้บริการ BEST E-SERVICE ประกันสังคมยุคใหม่ สร้างความมั่นคง เพิ่มความมั่นใจ ยกระดับการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง ทุกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ การเบิกจ่ายสิทธิประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

– การศึกษาพัฒนาระบบ TELE – MEDICINE เป็นการเพิ่มความสะดวก ในการได้รับการบริการด้านการรักษาพยาบาล และช่วยลดความแออัด ณ สถานพยาบาล

– การศึกษาพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการของผู้ประกันตน ณ สำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลในระบบประกันสังคม เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและยกระดับงานด้านการบริการและรักษาพยาบาล

ข้อที่ 4 นโยบาย “กองทุนมั่นคง แรงงานมั่งคั่ง ประกันสังคมยั่งยืน” เพื่อการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความยั่งยืน”

– การเพิ่มจำนวนผู้ประกันตน พร้อมเร่งศึกษาการพัฒนา PACKAGE ด้านประกันสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกันตน พร้อมทั้งเพิ่มกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกันตน สู่ระบบประกันสังคมที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 40 หรือ แรงงานอิสระ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ชำระเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับสิทธิโยชน์อย่างครบถ้วน

– การพัฒนาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่ได้ผลตอบแทนการลงทุน ที่มากกว่าปัจจุบัน โดยตั้งเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนจำนวน 5.0%

ด้าน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำหรับการจัดสัมมนาผู้บริหารในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 242 คน รับทราบนโยบายและแนวทาง การดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนยุทธศาสตร์ นโยบายกระทรวงแรงงาน และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางป้องกันแก้ไขเพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ไปสู่ความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และไว้วางใจ ของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

Skip to content